Nieuw Vlaemsch-Fransch Woordenboek. Nouveau Dictionnaire Flamand-Français

€ 30.00
Auteur: Olinger, Abbé
Publicatiedatum: 1834
Technische informatie: VII + 870 p. (p. 871-872 ontbreekt), hardcover (beschadigd) - Malines, P.-J. Hanicq