Paedwizers fan de Fryske filology. Th. Siebs, F. Buitenrust Hettema en de Fryske filology tusken 1880 en 1940

€ 25.00
Auteur: Miedema H.T.J.
Publicatiedatum: 1961
Technische informatie: 342 p., ill., Academisch proefschrift, los blad Stellingen