LEZING op VRIJDAG 14 JUNI 2019 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Jean Paul Van Bendegem, wiskundige en filosoof
Een groot tekort aan filosofen?
Ethiek en maatschappij in permanente verandering

In de westerse wereld valt filosofie bijna helemaal samen met academische filosofie, voornamelijk aan universiteiten beoefend. Dit is een uitkomst van een lange historische ontwikkeling waar weinig noodzaak in te vinden valt. Dus kan (en moet) de vraag gesteld worden: hoe zien we filosofie in de huidige zo snel veranderende maatschappij? Is er filosofie denkbaar buiten de ivoren toren? Zo ja (wat ik denk het geval te zijn), wordt de intrigerende vraag welke vormen van filosofie bedrijven denkbaar zijn en hoe ze een impact op de maatschappij kunnen hebben. De lezing bestaat voornamelijk uit een exploratie met veel vragen en weinig antwoorden zoals het een filosoof betaamt.
Jean Paul Van Bendegem (1953) is emeritus professor van de Vrije Universiteit Brussel. De filosofie van de wiskunde is zijn eerste onderzoeksthema maar evenzeer de logica, de relaties tussen wetenschappen, religies en maatschappij dragen zijn interesse weg. Zijn recentste boek Verdwaalde stad (2017) snijdt het thema aan van het leven (en dwalen) in een stad.

De lezing gaat door in BOEKLIEF. (Koning Albertlaan 60, Gent)
Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom vragen we u uw komst aan te melden! (info@boeklief.be)
Inkom 10,00 euro.

Lezingen in Boeklief

BOEKLIEF organiseert maandelijks een lezing over thema’s die onze samenleving beroeren en begeesteren, onze nieuwsgierigheid prikkelen en ons denken voeden. Stapstenen in een permanent veranderende wereld. Met een historische, filosofische hetzij ecologische invalshoek.

Deze worden aangekondigd op de site en via een Nieuwsbrief.
Als je de Nieuwsbrief wenst te ontvangen, schrijf je in onderaan deze pagina.
De nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR ofte General Data Protection Regulation) die op 25 mei 2018 in werking trad, vraagt immers uw toestemming voor het ontvangen van mailing.

LEZING op DONDERDAG 23 MEI 2019 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Lukas De Vos, wetenschapstheoreticus en journalist
opiniemaker over de Europese instellingen
Eenheid in Verscheidenheid? Of Verscheidenheid in het Eenheidsbegrip?

De BREXIT toont aan dat Europa op twee benen hinkt: de Verlichtingsgedachte van individuele ongebondenheid botst met de artificiële, deels mythische onderbouw van een gemeenschappelijke (Joods-Christelijke) cultuur, gedeelde waarden en volksverbondenheid.
Europa wordt kunstmatig met plakband aan elkaar gehouden. Omdat de ‘eenheid’ synoniem is geworden van gecentraliseerde macht. Dat wordt toegedekt met rituelen en symbolen: een eigen hymne, een eigen (ondemocratisch) bestuur (de Raad, de Commissie, terwijl het enige democratisch instrument – het Parlement – niet eens wetgevende bevoegdheid krijgt), een eigen wetgeving (de richtlijnen). De ontkenning van die eensgezindheid ligt vervat in economische realiteiten: de macht van de multinationals, de Amerikaanse paraplu, de onderhuidse bewegingen, de bedrieglijke “historische” dominanties. Die ontkenning is sterker dan de goodwill van een onherkenbaar gemeenschappelijk doel/grondvest/lotsbestemming.

De verwerpelijke nooddruft om ergens bij te horen (de “identiteit”) en om het eigenbelang te verdedigen (tegen de “migratie”, zelden tegen “het kapitaal”) beheerst het debat. Terwijl net de niet ingeperkte vrijheid van de Verlichtingsgedachte de grondslag moet zijn voor een rationele benadering van het gemeenschappelijk belang, niet van een gemeenschappelijke zijnswijze. Ongelijkheid is sterker dan solidariteit: in taal, in bezit, in bestuur, in gelijkwaardig burgerschap. De rechtsstaat is en blijft een klasse-justitie.
Ik pleit daarom voor een terugkeer van de utopisch geachte raadsbeslissingen van vrije mensen.

Lukas De Vos
Semioticus, wetenschapstheoreticus, filmrecensent, docent, auteur van een zeventigtal boeken, toneelteksten en brochures. Senior journalist geopolitiek bij de VRT en Knack, geaccrediteerd journalist bij de Europese instellingen.
Erevoorzitter Ark van het Vrije Woord; hoofdredacteur van de Ark-brochures, Restant en Snapshots. Voorzitter van de beroepsbond van filmjournalisten VVF; laatste secretaris van het Nieuw Vlaams Tijdschrift; redacteur Meervoud; columnist Het Vrije Woord; vast jurylid Hercule Poirotprijs. Werkt aan een boek over Duitsland en Europa (De Duitse Strop).
Recente publicaties: Paul de Grauwe: Einde van het Casinokapitalisme (2013); Ivo Michiels: Poortwachter, Woordwachter (2013); Met Thrillend Oog (2016); Theater van de Stemlozen (2016); Het Gebroken Potlood: PEN Vlaanderen (2018); (Co-red.) Robbes Hollywood aan de Schelde (2018).

De lezing gaat door in BOEKLIEF. (Koning Albertlaan 60, Gent)
Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden! (info@boeklief.be)
Inkom 10,00 euro.

LEZING op DONDERDAG 25 APRIL 2019 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Frank Gelaude, geoloog-geograaf
De ontwikkeling en groei van de rivierhaven Gent,
tussen 1100 en 1300

Elke Gentenaar weet dat zijn stad gelegen is aan de samenvloeiing van Leie en Schelde. Maar waar precies de Leie stroomt en welke waterlopen gegraven dan wel natuurlijk zijn, is moeilijker te beantwoorden. Wat er precies gebeurd is tussen 1100 en 1300 met de rivieren Leie en Schelde, bleef tot vandaag een blanco hoofdstuk in de Gentse stadsgeschiedenis. Welke waterlopen zijn gegraven? Welke ingrepen heeft men uitgevoerd? Wanneer werden deze waterbouwkundige ingrepen uitgevoerd en vooral waarom? Wie waren de opdrachtgevers?
Na een grondig onderzoek naar de waterhuishouding van Gent, met talrijke nieuwe inzichten kan gesteld worden dat met deze waterbouwkundige ingrepen een rivierhaven aangelegd werd die centraal lag in het stroombekken van de Schelde en die de grondslag vormde voor de welvaart en macht van het middeleeuwse Gent.

Frank Gelaude, docent aan de opleiding Erfgoedstudies Universiteit Antwerpen, verdedigde eind 2018 een interdisciplinair historisch-geografisch doctoraatsonderzoek naar de vroege hydrografie van de stad Gent, op basis van geomorfologische en historische argumenten, en naar de menselijke ingrepen in de waterhuishouding van het middeleeuwse Gent.

Lezing met dia’s en mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De lezing gaat door in BOEKLIEF. (Koning Albertlaan 60, Gent)
Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden! (info@boeklief.be)
Inkom 10,00 euro.

LEZING op DONDERDAG 21 MAART 2019 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Josine Tops, lerares geschiedenis en godsdienst
De Keltische religie.
Hoe ze verder leeft, wie het nog beleeft en waarom

Na een korte introductie over de geschiedenis van de Kelten, komt het boek ‘The Religion of the Ancient Celts’ van J.A. MacCulloch, uitgegeven in 1911 aan bod. Wetenschappelijke studies over de Kelten uit het begin van de vorige eeuw zijn vooral interessant omdat de auteurs toen nog veel meer bekend waren met het Keltisch erfgoed en zelf n de meeste gevallen Gaelic spraken, een natuurlijke toegangspoort tot die cultuur.
Welke elementen precies zijn erin geslaagd 2000 jaar te overbruggen? Enkele namen van Keltische goden. De feesten omdat ze verchristelijkt werden. Maar ook enkele magische praktijken hebben het gehaald. Voor sommige mensen zijn die laatste middelen om de verbondenheid met de natuur te beleven, voor andere zijn het juist middelen om grip te hebben op hun leven en op dat van anderen. Wat die verbondenheid (of spiritualiteit) betreft: de rooms-katholieke kerk heeft die bedolven onder een dikke laag dogma’s, geboden en verboden, zonde en boetedoening. In de 7de eeuw werd een verschrikkelijke beslissing genomen: niet de Keltische kerk maar de Romeinse kerk zou het godsdienstig leven van de gelovigen bepalen. Een keuze met belangrijke gevolgen: onderdrukking van spiritualiteit, van persoonlijk contact met het goddelijke, van persoonlijke verantwoordelijkheid, van de vrouw …
Hierbij wordt een verbinding gemaakt met de traditionele hekserij. Heksen zijn gewoon wijze vrouwen die, net zoals de 'heidense' sjamanen, priesters en priesteressen in voorchristelijke culturen, fungeerden als genezer, psycholoog, vroedvrouw, medium en magiër. De kerkelijke vervolging is er niet in geslaagd ‘hekserij’ uit te roeien.
Wat leeft nog? En wie beleeft het nog? Een kijk op de traditionele hekserij in Engeland, Ierland en Schotland. En ook elders?

De lezing gaat door in BOEKLIEF. (Koning Albertlaan 60, Gent)
Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden! (info@boeklief.be)
Inkom 10,00 euro.

LEZING op DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Marie Becuwe, master in de kunstwetenschappen
In de kunst gelogeerd.
Kunstenaarsherbergen op het Belgische platteland, 1840-1914

Met de opkomst van de landschapsschilderkunst in openlucht, het zogenaamde pleinairisme, omstreeks 1840 trokken veel kunstenaars in de daaropvolgende decennia naar het platteland om er de nog gave landschappen op doek te zetten. Met de nog beperkte mobiliteit was het geen sinecure om deze streken te bereiken. Eenmaal ter plaatse verbleven de landschapsschilders er dan ook voor enige tijd in één van de plaatselijke herbergen. Sommige groeiden in de loop van de 19 de eeuw uit tot echte pleisterplaatsen voor generaties kunstenaars, die veelal ook hun stempel drukten op het interieur. Ondanks hun belang voor de 19 de -eeuwse kunstgeschiedenis werden deze artistieke logementshuizen in eigen land echter nog nooit ten gronde onderzocht. Hoogstens kregen ze enige aandacht in het kader van onderzoek naar kunstenaarskolonies. Met haar masterproef vulde Marie Becuwe dit hiaat in en bracht ze dit boeiende fenomeen vanuit diverse invalshoeken als het ware opnieuw tot leven.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden!
Inkom 10,00 euro.

LEZING op donderdag 20 december 2018 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Fons WILS
De relatie tussen astrologie en kwantumfysica

‘De wetenschap hield er de afgelopen eeuwen een streng mechanistische visie op na die de koppeling tussen oorzaak en gevolg verheerlijkt. Die koppeling noemt men causaliteit. Door het diepe geloof in de causaliteit was er in de wetenschappelijke wereld geen plaats voor lichtvoetige ‘nonsens’ zoals astrologie. De ontwikkelingen in de kwantumfysica zorgen er voor dat stilaan afgestapt wordt van die causale visie op de wereld. Oorzaak en gevolg blijken niet altijd zo vast aan elkaar gekoppeld te zijn als men eeuwen lang gedacht heeft. In bepaalde takken van de wetenschap begint men dus te begrijpen dat het verhaal achter ons bestaan complexer in elkaar zit. De kwantumfysica ontdekte dat het gedrag van de materie enkel in kaart te brengen is met behulp van ingewikkelde kansberekeningen. Tevens bleken er, in de diepere lagen van de materie, raadselachtige verbanden te bestaan tussen de onderdelen van de materie. Verbanden die geen rekening houden met het bestaan van ruimte en tijd waardoor ze voor de wetenschap praktisch ongrijpbaar blijven. Ondanks al haar vorderingen staat ook de kwantumfysica nog steeds niet ver genoeg om te begrijpen hoe dat ongrijpbare samenspel van de materie aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van het leven of van dat wat wij bewustzijn noemen. De kwantumfysica botst dus op een ook voor hen zeer moeilijk of niet te overschrijden grens. De astrologie tracht op haar eigen wijze voeling te krijgen met de diepere oorzaken van een samenhang waarin oorzaak en gevolg niet zoveel rol meer spelen. Daardoor krijgt zij opnieuw een kans. De astrologie houdt rekening met diepgaandere oorzaken van dat wat de wetenschap tot nu toe afdoet als toeval.  De begrenzing van de wetenschap geeft ademruimte aan de astrologie die, na een lange periode van verguisd worden, opnieuw aan geloofwaardigheid kan winnen. Geloofwaardigheid krijg je binnen de wetenschappelijke gemeenschap enkel door af te stappen van te verregaande vormen van speculatie. Dat betekent dat er ook voor de astrologen nog een hoop werk aan de winkel is om aan te sluiten bij een meer wetenschappelijk verantwoorde visie.’
Fons Wils is arts, kernfysicus en auteur van het boek Pragmatische astrologie. Een intuïtieve en holistische handleiding voor het ontdekken van de drijfveren van ons bestaan (2014).

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden!
Inkom 10,00 euro.

LEZING op donderdag 29 november 2018 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Kris VAN KERCKHOVEN
Altijd moe en chronische pijn?
Genees jezelf van CVS, burn-out, migraine en andere uitputtingsziekten

“Je lichaam spreekt tot jou in klachten. Als je erin slaagt de onderliggende boodschap te lezen en er vervolgens ook naar te handelen, is er geen reden waarom je lichaam niet van taal zou veranderen. Met andere woorden: jezelf genezen van deze ‘chronische ziekten’ is mogelijk” is de boodschap in het boek met bovenstaande titel.

Dr Van Kerckhoven is arts en wetenschapper.
Hij stelt dat mensen met chronische ziektes zoals CVS, fibromyalgie, migraine, spastische darm of depressie, maar ook reuma of allergieën, zichzelf kunnen genezen door naar hun emoties te handelen. Hij pleit voor wetenschappelijk onderzoek naar zijn methode. Hij komt dit boek voorstellen in een interactieve setting, en poogt je een verhelderende avond te geven, mede gestuurd door jouw eventuele vragen.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden!
Inkom 10,00 euro.

LEZING op VRIJDAG 26 oktober 2018 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Architect, graficus, kunstfotograaf en cineast Thierry Bonnaffé

Thierry zet censuur in zijn blootje. Vrouwelijk naakt in de kunst en in de media

In juni klaagde Toerisme Vlaanderen de censuur van FACEBOOK aan in een open brief aan Mark Zuckerberg: “Onze Vlaamse Meesters verleiden elk jaar honderdduizenden mensen om Vlaanderen te bezoeken en daar zijn we bijzonder trots op. … Helaas is het promoten van ons unieke cultureel erfgoed (Van Eyck, Bruegel, Rubens) vandaag niet mogelijk via de meest populaire sociale media. Onze kunst wordt geklasseerd onder de noemer onfatsoenlijk en zelfs pornografisch. Dat is bijzonder jammer.”
Ook Thierry, oprichter van Women in Art en bekende kunstenaar van vrouwelijk naakt, is zelf al verschillende keren door FACEBOOK gecensureerd.
Waarom? Wat bezielt allerlei instanties door de eeuwen heen om de artistieke aanblik van het menselijk lichaam te hinderen of zelfs totaal te verbieden? Dikwijls gewelddadig én hypocriet.

Thierry maakte een uiterst boeiende virtuele reis doorheen alle kunstvormen en toont hoe het vrouwelijk naakt sinds de vroegste tijden tot nu de mens fascineert: van de Venus van Willendorf tot Brigitte Bardot, van Botticelli en Michelangelo tot Spencer Tunick, van de Vlaamse Primitieven tot Rubens, Manet en Bettina Rheims, van de hindoeïstische tempels tot in het Vaticaan.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden!
Inkom 10,00 euro.

LEZING op VRIJDAG 21 september 2018 om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Informaticus en godsdienstwetenschapper Christian Vandekerkhove
Magie en Bescherming

De term MAGIE roept bij veel mensen weerstand op.
Er is witte, zwarte en grijze magie; in toverboeken of grimoires is veel onzin te lezen.
Het begrip is omgeven met een waas van ongeloofwaardige en vaak tegenstrijdige verhalen.

De spreker, auteur van het boek Magie en Bescherming. De Engelenkracht en het Onzichtbare, benadert magie op een rationele manier, vanuit gedachtekracht en energieën.
Hij legt uit hoe ieder met deze zogenaamd magische krachten kan werken en zich beschermen in geval van een mogelijke magische aanval.
De term ENGEL wordt eveneens op een energetische manier verklaard, wat hem niet minder belangrijk of werkzaam maakt.

Christian Vandekerkhove bestudeert – naast zijn activiteit als docent – al decennia de paranormale verschijnselen, steeds op een zo rationeel mogelijke manier.
Hij is auteur van o.a. Paranormaal zijn we allemaal; ontdek je zesde zintuig, Het paranormale is
onder ons; de wonderen van Meester Philippe.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Daarom is het nuttig uw komst aan te melden!
Inkom 10,00 euro.

LEZING op VRIJDAG 22 juni om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Natuurwetenschapper en moraalfilosoof dr. Stijn Bruers
De uitdagingen van artificiële intelligentie

De komende decennia zal onze samenleving op vele vlakken drastisch beïnvloed worden door machines en robotten die alsmaar intelligenter worden. De rechtsleer, psychologie, moraalfilosofie, economie en defensiepolitiek worden uitgedaagd door zelfrijdende wagens, zelflerende computers, autonome wapens, super accurate robotten en hyperrealistische computersimulaties. Artificiële intelligentie (AI) biedt veel kansen om de wereld enorm te verbeteren, maar creëert ook veel extreme risico’s. Daarom dat het thema van AI-veiligheid veel aandacht krijgt binnen het Effectief Altruïsme, een nieuwe filosofie en mondiale sociale beweging die wetenschappelijk bewijs en rationeel-kritisch denken gebruikt om zoveel mogelijk goeds te doen en anderen te helpen.

Naar aanleiding van zijn nieuwste boek over Effectief altruïsme – Beter Worden in Goed Doen – bespreekt Stijn Bruers de verschillende uitdagingen van toekomstige AI.

Stijn Bruers is doctor in de natuurwetenschappen, doctor in de moraalfilosofie, auteur van verscheidene boeken over ethiek en voorzitter van Effectief Altruïsme België.

Gelieve uw komst per e-mail te willen aanmelden a.u.b., uiterlijk 20 juni 2018.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.

Inkom 10,00 euro.

LEZING op VRIJDAG 25 MEI om 20:00 UUR in BOEKLIEF

Historicus dr. Marc Vermeersch
De oorsprong van religie

Wat de exacte oorsprong is van religie is altijd in nevels blijven hangen; op basis van archeologische vondsten, antropologisch onderzoek en de biologie van de mens stelt Dr. Marc Vermeersch een oplossing voor. Religie is misschien meer dan 800.000 jaar oud. Ze ontstond – als onderdeel van de reproductie van de kennis en de ideologie van de mens – uit het dagelijks leven van jagers en verzamelaars. De vooroudercultus is de oudste religie en is vandaag nog de tweede grootste religie.

Gelieve uw komst per e-mail te willen aanmelden a.u.b., uiterlijk 20 mei 2018.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 20.
Inkom 10,00 euro.

De lezingen in BOEKLIEF gaan dieper in op een aantal prangende problemen of evoluties in mens, geest en maatschappij.
Ook muziekuitvoeringen zullen aan bod komen.